• Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
  • Gönc város honlapja
MFP

MFP-AEE/2019 Orvosi Eszköz

MFP-OUF/2019 Óvoda udvar

MFP-KKE/2019 Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására

MFP-Pályázatok

Ivóvíz


Telep-program


Uniós pályázatokEseménynaptár
Február 2024
H K Sz Cs P Szo V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
Névnap
Ma 2024. február 29., csütörtök,, napja van.
Holnap Albin napja lesz.


Meghívó 

Pályázati felhívás - Könyvtárvezető


Gönc Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a Kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján pályázatot ír ki a könyvtárvezetői munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony időtartamaHatározatlan idejű munkaviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

 

Vezetői megbízás időtartamaA vezetői megbízás határozott időre, 2022. augusztus 15.- 2027. augusztus 14.-ig szól.

 

A munkavégzés helyeVárosi Könyvtár Gönc, Borsod-Abaúj- Zemplén megye, 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 68. 


Tovább 

Pályázati felhívás

Gönc Város Önkormányzata

PÁLYÁZATOT  HIRDET

  

Rendezvényház A. épület -3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 70. szám alatti, 48,97 m²-es, Cukrászda/Fagyizó rendeltetésű nem lakás célú ingatlan bérbeadására.

 

Pályázni jogosult minden természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb gazdasági társaság.

 

A bérbeadás kezdő időpontja várhatóan: a pályázat eredményes lezárulta és a szerződés megkötését .

 

A bérbeadás maximális tartama: 5 év, amely meghosszabbítható.

 

A helyiség főbb jellemzői :

 

alapterülete : 48,97 m²

 

helyiségek: fagyizó, előkészítő, öltöző + WC, mosdó, alkalmazotti-WC, női WC, férfi WC

 

közművesített: víz, szennyvíz, villany biztosított

 

A helyiséget a bérlő a rendeltetésének megfelelően köteles használni. Az ettől eltérő használat a szerződés azonnali megszűnését vonja maga után.

 

A Cukrászda/Fagyizó előzetes egyeztetést követően megtekinthető.

 

Jelen pályázat közzétételének napja  :                       2022. június 1.

 

A pályázat benyújtásának határideje :                       2022. június 21. 16.00 óra

 

A pályázat bontásának, elbírálásának határideje :     2021. június 27.

 

A helyiség bérleti díja: 75.000,- Ft/hó

 

A szerződéskötés előfeltétele, hogy a nyertes pályázó egy havi bérleti díjnak megfelelő– azaz 75.000,- Ft -  kauciót befizessen.

 

A közüzemi díjak fizetése bérlőt terhelik.

 

A helyiség használatához szükséges berendezési, felszerelési tárgyak biztosítása bérlő feladata.

 

Bérlő feladata a helyiségek belső, karbantartási munkálatainak szüksége szerinti elvégzése.

 

Az építmény előtti közterület útpadkáig terjedő területének tisztántartása, karbantartása is bérlő feladata.

 

 

 

A pályázati anyagot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:

 

    a pályázó nevét és címét, telefonos elérhetőségét, a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát,

    nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

— azon egyéb, a pályázó szempontjából fontosnak minősített körülményeket, melyeknek  a szerződés tartalma szempontjából jelentősége van.

 

Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény vonatkozó rendelkezéseinek

 

A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani. A Pályázatot személyesen le lehet adni a Gönci Közös Önkormányzati Hivatalban- 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71. szám alatt. Postai úton benyújtott pályázat esetén egy belső zárt borítékba kell, hogy kerüljön a pályázat.

 

A pályázatot tartalmazó borítékra a következő szöveget kell ráírni:

 

PÁLYÁZAT

 

Rendezvényház A. épület Cukrászda/Fagyizó rendeltetésű nem lakás célú ingatlan bérbeadására.

 

Felbontani TILOS !

 

Pályázó telefonszáma:

 

A postai úton benyújtott pályázatnak is a pályázat beadási határidejéig be kell érkeznie, a határidőn túl beérkező pályázatot felbontás nélkül visszaküldésre kerül.

 

A Képviselő-testület döntéséről a pályázók írásos értesítést kapnak.

 

Ha érvényes pályázat nem érkezik, az önkormányzat új pályázatot ír ki.

 

A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a Ptk., valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései az irányadók.

 

 

Gönc, 2022. június 1.

 

 

                                                                                                         Vinter István sk. 

                                                                                                            polgármester    


 

Megemlékezés

Jegy foglalás

 

Állás

Abaúj-Hegyközi Gyermekjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Körzet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Abaúj-Hegyközi Gyermekjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Körzet

1 fő személyügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3895 Gönc, Petőfi utca 8. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Egyeztetés alapján, teljeskörűen a hatályos törvényekkel összhangban intézi a jogviszonnyal (közalkalmazotti, megbízási és egyéb) kapcsolatos teendőket (kinevezés/létesítés, megszüntetés, módosítás) az Intézmény valamennyi dolgozója tekintetében. Figyelemmel kíséri a munkaügyi határidőket és időben végrehajtja a szükséges intézkedéseket (jubileumi jutalom, határozott idő lejárta stb.). Rögzíti a szabadság nyilvántartásokat, a folyamatos munkarendben dolgozók váltóbér számfejtését, illetve az esetleges túlmunka és egyéb nem rendszeres személyi juttatások számfejtését. Elkészíti a munkáltatói és kereseti igazolásokat. Követi és elvégzi a gyermekükkel otthontartózkodó munkavállalókkal kapcsolatos teendőket. A feladatok ellátása napi szinten a KIRA programban. Közreműködik számfejtésében. Folyamatos kapcsolattartás a Magyar Államkincstár Illetményszámfejtési Irodájának munkatársaival.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Középiskola/gimnázium,

         Költségvetési szervnél személyügyek vitelében szerzett tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

         ECDL

         B kategóriás jogosítvány,

Elvárt kompetenciák:

         önálló, precíz és felelősségteljes munkavégzés,,

         megbízhatóság és hatékony munkavégzés,

         rendszerező képesség,,

         rugalmasság, terhelhetőség,

         jó kommunikációs készség,,

         jó együttműködési képesség,

         jó problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         részletes szakmai önéletrajz

         az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata,

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy lekérését igazoló feladószelvény másolata),

         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

         nyilatkozatot arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ivánné Takács Tünde nyújt, a 46420380 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Abaúj-Hegyközi Gyermekjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Körzet címére történő megküldésével (3895 Gönc, Petőfi utca 8. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 246-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő személyügyi ügyintéző.

         Személyesen: , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3895 Gönc, Petőfi utca 8. . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása: Az álláshely betöltéséről az Abaúj – Hegyközi Gyermekjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Körzet intézményvezetője dönt. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         a helyben szokásos módon - 2022. március 26.

         Gönci Járási Hivatal Foglalkoztatási Főosztály - 2022. március 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


 

Állás

Abaúj-Hegyközi Gyermekjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Körzet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Abaúj-Hegyközi Gyermekjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Körzet
család-és gyermekjóléti központ

1 fő esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3895 Gönc, Petőfi utca 8. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az intézmény család-és gyermekjóléti központ szakmai egységében az esetmenedzser munkakörébe tartozó feladatok, különös tekintettel az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola,

         Esetmenedzseri munkakörben eltöltött. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

         B kategóriás jogosítvány,

         az 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti képesítési előírás

         büntetlen előélet,

         magyar állampolgárság,

         cselekvőképesség,

         jogosítvány és saját autó használata.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         részletes szakmai önéletrajz,

         az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata,

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy lekérését igazoló feladószelvény másolata),

         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

         nyilatkozatot arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. július 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ivánné Takács Tünde nyújt, a 46420380 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Abaúj-Hegyközi Gyermekjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Körzet címére történő megküldésével (3895 Gönc, Petőfi utca 8. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 245-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő esetmenedzser.

         Személyesen: , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3895 Gönc, Petőfi utca 8. . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása: Az álláshely betöltéséről az Abaúj – Hegyközi Gyermekjóléti-és Szociális Alapszolgáltatási Körzet intézményvezetője dönt. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         a helyben szokásos módon - 2022. március 26.

         Gönci Járási Hivatal Foglalkoztatási Főosztály - 2022. március 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


 

Eboltás


 

BMH Ellenőrzés 


Kerékpárút Pályázat
Köszöntő

Szívélyes tisztelettel köszöntöm Önt a "magyar nyelv bölcsőjénél" e kicsi, de annál kedvesebb kis abaúji város honlapján Göncön.

Vinter István

Polgármester

Elérhetőségek

Gönc Város Önkormányzata
3895 Gönc, Kossuth u.71.


Tel: 06-46-588-355
Fax: 06-46-588-355
E-mail: polgarmester@gonc.hu